Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Inspektorn

Inspektorn är en mycket viktig del av nationen. Till inspektorns största uppgifter hör att överse nationens verksamhet, leda nationsmöten, representera nationen, vara med i stipendiearbetet och verka som ordförande i ordningsutskottet. Dessutom hjälper inspektorn styrelsen med råd och anvisningar.

Inspektorn väljs vart tredje år och personen i fråga skall vara nyländskt sinnad, anställd vid ÅA och/eller ha bakgrund i föreningen.

För tillfället är NNs inspektor Linnéa Henriksson som har varit Nationens inspektor sedan 2011:

Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Min forskning har handlat om politiker och tjänstemän i kommuner, därtill är jag intresserad av ganska klassiska förvaltningsfrågor, som varför implementering är så svårt? Min undervisning handlar bland annat om offentlig budgetering, resursutnyttjande inom förvaltning, organisationsteorier, personalförvaltning samt kommunala frågor i bred bemärkelse. Eftersom jag är en praktiskt orienterad person är jag också intresserad av universitetsadministrativa frågor. I mitt privata liv är jag politiskt förtroendevald i min hemkommun Raseborg.

-Linnéa Henriksson

LinnéaNationens inspektorer:
1937-1942 Kurt Buch
1942-1945 F.W. Klingstedt
1945-1955 Rolf Pipping
1963-1969 Tore Modeen
1969-1971 Johan Titus Reuter
1980-1983 Dag Anckar
1988-1995 Anders Nygård
1999-2004 Ringa Sandelin
2005-2007 Joachim Ramström
2008-2010 Maria Sommardahl
2011- Linnéa Henriksson