Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Nationens Stadgar

Stadga för Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f.

Kap. I Föreningen

§1

Föreningens namn är Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f. Hädanefter benämnd som nationen. Nationens hemort är Åbo stad och dess verksamhetsspråk är svenska.

§2

Nationen verkar som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår.

Kap. II Syfte, hembygdsområde och verksamhet

§3

Nationen har till uppgift att sammanföra nyländska och nyländskt sinnade studerande i Åbo. Nationen ämnar främja sina medlemmars sociala kontakter, samhälleliga och andliga ambitioner, samt idka mångsidig och konstruktiv hobbyverksamhet. Nationen bör därtill upprätthålla ett starkt intresse för Nyland i Åbo, och i Nyland främja intresset för Åbo Akademi.

§4

Nationen representerar ett hembygdsområde som består av de kommuner och städer som omfattar landskapet Nyland:

Askola, Borgnäs, Borgå, Buckila, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

§5

Nationen firar traditionellt sin årsfest lördagen närmast den 14 mars, den dag, då Axel Olof Freudenthal år 1860 inom Nylands Nation i Helsingfors bildade det första svenska partiet i Finland.

Kap. III Medlemmar

§6

Nationens medlemmar består av följande: ordinarie medlemmar, stödjande medlemmar, hedersmedlemmar och alumnimedlemmar.

§7

En nuvarande eller tidigare medlem i nationen har rätt att få ett intyg om medlemskap. Intyget undertecknas av kuratorn och sekreteraren.

§8

Ordinarie medlem är en studerande vid Åbo Akademi eller annan högskola i Åbo som stadgeenligt erhållit medlemskap. Ordinarie medlem betalar en av årsmötet specificerad medlemsavgift och erhåller för denna yttrande- och rösträtt på nationsmöten, en prenumeration på nyläNNingen samt eventuellt andra av nationsmötet eller styrelsen fastställda förmåner.

§9

Stödjande medlem är en studerande som inte uppfyller kraven för ordinarie medlem, men som önskar understödja nationen och som stadgeenligt erhållit medlemskap. Stödjande medlem betalar en av årsmötet specificerad medlemsavgift och erhåller för denna yttranderätt på nationsmöten, en prenumeration på nyläNNingen samt eventuellt andra av nationsmöte eller styrelsen fastställda förmåner.

§10

Hedersmedlem är en person som nationen valt att tilldela ett hedersmedlemskap. Nationen kan tilldela hedersmedlemskap åt en tidigare medlem eller undantagsvis nuvarande medlem eller personer starkt kopplade till nationen, som visat bestående intresse och aktivt arbetat nationen till fromma.

En hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Vid hedersmedlemskap erhålls ett hederstecken och ett diplom. Hederstecknet och diplomet är noggrannare beskrivet i Nyländska Nationens reglemente för utmärkelser, stipendier och övriga tecken. Hedersmedlemskapet utdelas under solenna akten.

§11

Alumnimedlem är en utexaminerad eller icke-studerande person som stadgeenligt erhållit alumnimedlemskap och betalat en av årsmötet specificerad årsavgift eller engångsavgift. Alumnimedlem erhåller yttranderätt på nationsmöten, rätt att sitta i alumninämnden och nationens arbetsgrupper samt får ett årligt alumnibrev.

§12

En medlem kan säga upp sitt medlemskap i nationen genom att skriftligen meddela nationens styrelse om det.

Kap. IV Inspektor

§13

Inspektor har som uppgift att med råd och anvisningar bistå nationens styrelse och tillsammans med denna utöva överinseende av nationens verksamhet. Inspektor väljs vart tredje år av nationsmötet. Personen i fråga bör vara nyländskt sinnad, anställd vid Åbo Akademi och med fördel ha en bakgrund inom nationen.

Kap. V Styrelsen

§14

Nationens angelägenheter sköts av en styrelse som består av ordförande och sju röstberättigade medlemmar: ordförande som kallas kurator, vice-ordförande som kallas prokurator, sekreterare, skattmästare, programchef, klubbhövding, värd/värdinna och PR-chef. Styrelsen väljs av årsmötet. Av stadgemässiga skäl bör andelen styrelsemedlemmar med bakgrund i övriga högskolor än Åbo Akademi inte överstiga tre (3) medlemmar. Styrelsen är beslutförd då kurator eller prokurator samt fyra (4) medlemmar är närvarande.

§15

Nationens namn tecknas av kuratorn eller av prokurator tillsammans med skattmästare.

§16

Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderåret.

Kap. VI Möten

§17

Nationen sammanträder till årsmöte inom november månad, till revisionsmöte inom februari månad, till höstmöte inom oktober månad och till vårmöte inom april månad.

§18

Styrelsen sammankallar vid behov nationen till extra möte och är skyldig att utfärda en sådan kallelse, om minst en tiondel (1/10) av nationens medlemmar skriftligen kräver detta. Mötet ska hållas trettio dagar från den tidpunkt då kravet på extra mötet framfördes åt styrelsen.

§19

Kallelse till nationsmöte utfärdas senast sju dagar före mötet till nationens medlemmar genom ett kallelsebrev per e-post.

§20

Årsmötet

På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Val av inspektor vart tredje år.
 7. Val av kurator.
 8. Val av övriga styrelsemedlemmar: prokurator, sekreterare, skattmästare, programchef, klubbhövding, värd/värdinna och PR-chef.
 9. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter.
 10. Fastställande av medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret.

Samt övriga ärenden styrelsen anser nödvändiga.

§21

Revisionsmötet

På revisionsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Föredragning av nationens bokslut.
 7. Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse.
 8. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, samt behandling av andra frågor som styrelsen och verksamhetsgranskarnas berättelser kan ge anledning till.
 9. Preciserandet av budgeten.
 10. Fastställande av förslag till verksamhetsplan.

Samt övriga ärenden styrelsen anser nödvändiga.

§22

Höstmötet

På höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Val av årsfestkommitté.
 7. Att upprätta nationens budgetförslag för kommande verksamhetsår.
 8. Att upprätta halvårsbokslut som ska presenteras och godkännas.

Samt övriga ärenden styrelsen anser nödvändiga.

§23

Vårmötet

På vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande.
 2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
 6. Val av en (1) eller två (2) årsfestmarskalkar.
 7. Val av medlemmar till Alumninämnden.

Samt övriga ärenden styrelsen anser nödvändiga.

§24

Om en nationsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid nationsmöte ska den skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§25

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Val avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid personval avgör lotten.

§26

Medlemmar har möjlighet att framföra behandlingen av ett ärende på nationsmöte. Ifall styrelsen inte omfattar ärendet kan minst fem (5) medlemmar skriftligen kräva en behandling av ärendet.

Kap. VII Räkenskaper och revision

§27

Nationes räkenskaper avslutas årligen den 31 december och ska tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före revisionsmötet.

§28

Närmare bestämmelser om Nyländska Nationens räkenskaper och revision stadgas om i ekonomireglementet.

Kap. VIII Egendom och ekonomi

§29

Nationen kan mottaga gåvor, donationer, testamenten och med myndigheternas tillstånd ordna medelinsamlingar och lotterier som är behövliga för verksamheten och för att nå sitt ideella mål.

§30

Nationen kan äga eller besitta fast egendom samt äga företag som är behövlig för verksamheten och för att nå sitt ideella mål.

§31

Beslut om upptagande av lån i nationens namn fattas av två på varandra följande nationsmöten, vilka bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Beslutet bör omfattas av två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslaget om upptagandet av lån presenteras av skattmästaren och ekonomiutskottet.

§32

Närmare bestämmelser om förvaltning och användning av nationens egendom och ekonomi stadgas om i ekonomireglementet.

Kap. IX Delegationer och samarbete med andra nationer och föreningar

§33

Nationen kan ingå vänskapsavtal med inhemska eller utländska studentföreningar och andra organisationer. Arbetsuppgifter och ansvar som uppkommer till följd av vänskapsavtalen definieras skilt i de olika avtalen. Beslutet att ingå, ändra eller upplösa ett sådant avtal ska fattas vid två påföljande nationsmöten, med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

§34

Nationen kan bli medlem i föreningar och delegationer vars tillhörighet främjar genomförandet av nationens syfte och värderingar. Beslutet att gå med eller avgå fattas vid två påföljande nationsmöten, med minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

Kap. X Nationens nämnder

§35

Inom nationen får nämnder tillsättas för att främja särskild verksamhet eller nationen som helhet. Närmare bestämmelser om nationens nämnder stadgas om i nationens arbetsordning.

Kap. XI Nationens interna klubbar

§36

För stödjandet och utvecklandet av nationens hobbyverksamhet kan nationens medlemmar instifta och upprätthålla interna klubbar. Nationens klubbar är oregistrerade föreningar för vilka, utöver klubbens egna regler, gäller vad som föreskrivs i nationens stadgar, arbetsordning och reglementen.

§37

Alla medlemmar i nationen har rätt att delta i klubbarnas verksamhet. Alla medlemmar i nationen har rätt att delta, tala och rösta på klubbmöten.

§38

Icke-medlemmar har rätt att delta i klubbarnas verksamhet och har närvaro- samt yttranderätt på klubbmöten, men ingen rösträtt.

§39

Klubbarnas syfte och aktiviteter ska stadgas om i klubbens regler.

§40

Nationens klubbar regleras av nationens reglemente för interna klubbar.

Kap. XII Nationens interna ordnar och sällskap

§41

För främjandet av särskilda syften inom nationen, speciellt nätverkande bland nationens medlemmar, kan medlemmar stifta och upprätthålla ordnar och sällskap.

§42

Ordnar och sällskap inom nationen är oregistrerade föreningar med egna regelverk.

§43

Begränsningar av medlemskap inom nationen underordnade ordnar och sällskap bör vara väl motiverade.

§44

Ordnar och sällskap inom nationen har självbestämmanderätt men är skyldiga att följa nationens stadgar och god sed. Nationen har rätt att ingripa i ordnars och sällskapens verksamhet om de bryter mot stadgar eller god sed.

Kap. XIII Disciplinärt förfarande

§45

Nationen kan vidta disciplinära åtgärder om en medlem i nationens verksamhet har begått ett brott, betett sig på ett sätt som är oförenligt med nationens regler och uppförandekod eller på annat vis

vanhedrat eller dragit skam över nationen. Förseelsen ska ha inträffat i nationens lokaler, vid ett evenemang som organiseras av nationen eller som riktats mot nationen.

§46

Gör en eller flera personer sig skyldig till ovärdigt eller skadligt beteende, ska detta anmälas till närvarande kontaktpersonen för evenemanget eller direkt till ordningsutskottet. Kontaktpersonen anmäler förseelsen till ordningsutskottet som sedan genomför en grundlig utredning och ger en rekommendation åt styrelsen angående disciplinära åtgärder.

§47

Innan styrelsen fattar ett beslut skall medlemmen ges möjligheten att ge en förklaring i saken utom då orsaken till uteslutningen är underlåtelse att betala medlemsavgift.

§48

Ett disciplinärt förfarande påbörjas av ordningsutskottet som behandlar ärendet under tystnadsplikt. Styrelsen har rätt att tilldela en varning och/eller tillfälligt utesluta en nationsmedlem upp till ett (1) läsår. Beslut om permanent uteslutande av en nationsmedlem fattas av nationsmötet. Ifall någondera av parterna är missnöjda med styrelsens beslut har de rätt att kräva att nationsmötet avgör frågan.

§49

En medlem som genom sitt beteende skadat nationen kan genom beslut av nationsmötet uteslutas ur denna. Beslut om uteslutning kräver två tredjedelars (2/3) röstmajoritet av de angivna rösterna. En utesluten medlem är bannlyst från att delta i nationens verksamhet. I beslutet skall orsaken till uteslutningen nämnas. En medlem är inte jävig att vid föreningsmötet rösta i ett uteslutningsärende som gäller honom själv.

§50

Disciplinära påföljder träder i kraft när den svarande har informerats om beslutet. Vid en medlems uteslutande bör styrelsen omedelbart meddela Åbo Akademis Studentkår.

§51

Ordningsutskottet består av inspektor som ordförande, kurator som sekreterare och klubbhövdingen. Alla är förhandsskrivna medlemmar i utskottet. Medlemmar i ordningsutskottet har tystnadsplikt. Till

ordningsutskottets uppgifter hör att ha hand om ordningsfrågor på nationen och vid behov rekommendera disciplinära förfaranden enligt §45 - § 51

Kap. XIV Stadgeändring och upplösning

§52

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två (2) på varandra följande nationsmöten, med en intervall på minst en vecka.

§53

Beslut om nationens upplösning ska fattas med tre fjärdedelars (¾) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två (2) på varandra följande årsmöten. I händelse av att nationen upplöses tillfaller dess egendom Åbo Akademis Studentkår.

Kap. XV Särskilda stadganden

§54

Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa stadgar ges i nationens arbetsordning.

Beslut om ändring av stadgarna fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande nationsmöten med en intervall av minst en vecka.

§55

För övrigt gäller vad föreningslagen i tillämpliga fall stadgar.