Nationens Stadgar

Stadgar för NN vid Åbo Akademi r.f.

Kap. I Allmänna stadganden

§ 1
Föreningens namn är NN vid Åbo Akademi r.f., dess hemort är Åbo stad och dess språk är svenska.

§ 2
Föreningen verkar som specialförening inom Åbo Akademis studentkår.

Kap. II Syfte och verksamhet

§ 3
Föreningen har som uppgift att sammanföra nyländska studenter i Åbo och tillvarata deras intressen samt öka intresset för Åbo Akademi bland nyländska studenter. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna sammankomster av både bildande och sällskaplig natur, samarbeta med andra studentföreningar, arrangera diskussioner och fester.

§ 4
Föreningen firar traditionellt sin årsfest lördagen närmast den 14 mars, den dag, då Axel Olof Freudenthal år 1860 inom Nylands Nation i Helsingfors bildade det första svenska partiet i Finland.

Kap. III Medlemmar

§ 5
Föreningens medlemmar är: hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar och stödande medlemmar. Till hedersmedlem kan föreningen kalla en person, som visat föreningen sitt särskilda intresse. Det här beslutar föreningsmötet om. En hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna en högskolestuderande i Åbo som har bott i Nyland eller är nyländskt sinnad, dock så att antalet ordinarie medlemmar med annan studieplats än Åbo Akademi inte överstiger 1/4. Till stödande medlem kan antas en person som är intresserad av föreningens verksamhet. Det här beslutar styrelsen om. Ordinarie och stödande medlemmar betalar en medlemsavgift, vars storlek årsmötet beslutar.

§ 6
På föreningens möte har ordinarie medlem en röst, hedersmedlem och stödande medlem har rätt att vara närvarande och uttrycka sin åsikt.

§ 7
Styrelsen äger rätt att med mötets samtycke bjuda in utomstående personer till föreningens sammankomster.

§ 8
Medlem kan genom beslut av föreningsmöte uteslutas ur föreningen om han/hon genom sitt beteende inom föreningen avsevärt har skadat denna. Beslut om uteslutning kräver ¾ röstmajoritet av de angivna rösterna.

Kap. IV Inspektor

§ 9
Inspektor har som uppgift att med råd och anvisningar bistå föreningens styrelse och tillsammans med denna utöva överinseende över föreningens verksamhet. Inspektor väljs vart tredje år av årsmötet. Personen i fråga bör vara nyländskt sinnad, anställd vid Åbo Akademi och/eller ha bakgrund i föreningen.

Kap. V Styrelsen

§ 10
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som skall bestå av ordförande och sex röstberättigade medlemmar: ordförande som kallas kurator, prokurator, sekreterare, skattmästare, klubbhövding, värd och PR-chef. Styrelsen väljs av årsmötet. Av praktiska skäl bör andelen styrelsemedlemmar med bakgrund i övriga högskolor än Åbo Akademi inte överstiga två medlemmar. Styrelsen är beslutförd då kurator eller prokurator samt tre medlemmar är närvarande.

§ 11
Föreningens namn tecknas av kurator eller av prokurator tillsammans med skattmästare.

§ 12
Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderåret.

Kap. VI Möten

§ 13
Föreningen sammanträder till årsmöte inom november månad och till revisionsmöte inom februari månad.

§ 14
Styrelsen sammankallar vid behov föreningen till extra möte och är skyldig att utfärda sådan kallelse, om minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar därom skriftligen kräver av styrelsen. Mötet skall hållas trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

§ 15
Kallelse till föreningsmöte utfärdas senast sju dagar före mötet till föreningens medlemmar genom ett kallelsebrev per e-post.

§ 16
På årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande.
2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
6. Val av inspektor vart tredje år.
7. Val av kurator.
8. Val av övriga styrelsemedlemmar: prokurator, sekreterare, skattemästare, klubbhövding, värd och PR-chef.
9. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter.
10. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret.
11. Övriga ärenden.

§ 17
På revisionsmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande.
2. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet.
6. Föredragning av föreningens bokslut.
7. Föredragning av verksamhetsgranskarnas berättelse.
8. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, samt behandling av andra frågor som styrelsen och verksamhetsgranskarnas berättelser kan ge anledning till.
9. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget.
10. Övriga ärenden.

§ 18
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid förenings möte skall han/hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§ 19
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Val avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandes röst, vid personval avgör lotten.

Kap.VII Räkenskaper och revision

§ 20
Föreninges räkenskaper avslutas årligen den 31 december och skall tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före revisionsmötet.

Kap.VIII Stadgeändring och upplösning

§ 21
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med ¾ majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två på varandra följande föreningsmöten, med en intervall på minst en vecka.

§ 22
Beslut om föreningens upplösning skall fattas med ¾ majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen av två på varandra följande årsmöten. I händelse av att föreningen upplöses tillfaller dess egendom till Åbo Akademis Studentkår.

Kap. IX Särskilda stadganden

§ 23
Närmare föreskrifter om tillämpningen av dessa stadgar ges i föreningens arbetsordning.
Beslut om ändring av arbetsordningen fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande föreningsmöten med en intervall av minst en vecka.

§ 24
För övrigt gäller vad föreningslagen i tillämpliga fall stadgar.